ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ινστιτούτο Παστέρ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για κατάρτιση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, σε υλοποίηση της με Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.: 2445/5.8.2016 απόφασης του Δ.Σ., ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς κατάρτιση συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

1. Μία θέση Διαχειριστού Υπολογιστικού Συστήματος Υψηλής Απόδοσης (High Performance Computing Administrator)

2. Μία θέση Διαχειριστού Δικτυακής και Υπολογιστικής Υποδομής (Network and Computing Infrastructure Administrator)

Διάρκεια απασχόλησης: 6 μήνες από την ημερομηνία ενάρξεως των συμβάσεων, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ