ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών- Θέση Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος

 

headerfull2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΑΑ/ΓΙ), στο

πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος «EPOS Implementation Phase - "EPOS IP"» της Δράσης

HORIZON 20/20, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση προς σύναψη

σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ως εξής:

 

Περιγραφή θέσης:

Μια (1) θέση Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος, με αντικείμενο την «Ανάπτυξη αλγορίθμων αναβάθμισης και υποστήριξης του υπολογιστικού κέντρου του σεισμολογικού δικτύου και του κόμβου παροχής σεισμολογικών δεδομένων EIDA».

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης. Η συνολική αμοιβή ανέρχεται

στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €).

 

Απαιτούμενα προσόντα (και συντελεστές βαρύτητας):

• Δίπλωμα-Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (20%)

• Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό τομέα (20%)

• Εμπειρία σε ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας ψηφιακού σεισμολογικού σήματος (30%)

• Εμπειρία σε εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων (15%)

• Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε συνέδρια ή επιστημονικά περιοδικά (10%)

• Τεκμηριωμένη καλή γνώση Αγγλικών (5%)

 

Η αξιολόγηση των βιογραφικών των υποψηφίων θα γίνει από 3μελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και

στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του

ΕΑΑ, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης

στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΑΑ.

 

Οι αιτήσεις και τα πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 29

Σεπτεμβρίου 2017 στη Γραμματεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Λόφος Νυμφών, Θησείο

11810, Αθήνα, ή ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση: eoik@noa.gr, υπόψη κας Οικονομοπούλου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρα Χρήστο

Ευαγγελίδη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΓΙ/ΕΑΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cevan@noa.gr.

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του

ΕΑΑ, στη διεύθυνση www.noa.gr

 

Ο Διευθυντής του ΕΑΑ

& Πρόεδρος του ΔΣ

Καθ. Εμμανουήλ Πλειώνης