ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πρόσκληση στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΤΠΕ

Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Πρόσκληση στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών προκειμένου να ολοκληρώσει την στελέχωσή της προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων από Φορείς του Δημόσιου & Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με την πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων εργασίας.

Ειδικότερα:

Α. Έντεκα (11) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), που κατανέμονται ενδεικτικά ως εξής: Έξι (6) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών, με συναφές πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο ή πτυχίο θετικών επιστημών με εμπειρία στο σχεδιασμό, την κοστολόγηση, τη διαχείριση έργων ΤΠΕ 

Δύο (2) θέσεις ΠΕ Νομικών, κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διαγωνισμών, δημοσιών συμβάσεων σε θέματα κρατικών ενισχύσεων και πλαισίου συγχρηματοδοτούμενων έργων Τρεις (3) θέσεις ΠΕ Οικονομολόγων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Μηχανικών οποιασδήποτε ειδικότητας ή Θετικών Επιστημών, με εμπειρία σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, πληρωμών, ΠΔΕ, Δημόσιου Λογιστικού 

Β. Μία (1) θέση κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

Μία (1) θέση ΤΕ οποιασδήποτε ειδικότητας, με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων

 

Γ. Μία (1) θέση κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) με γνώσεις σε θέματα διοικητικών διαδικασιών, χρήσης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και εφαρμογών γραφείου (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, προγράμματαπαρου σιάσεων)

 

Aναλυτικά η πρόσκλησηhttp://www.digitalplan.gr/…/Prosklhsh-stelehwshs-ED…/content